Zarząd Osiedla

Zarząd Osiedla tworzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Członkowie. Zgodnie ze Statutem, Rada Osiedla wybiera Zarząd, w liczbie od 3 do 7 osób, spośród radnych lub spoza jej składu – w ciągu 3 miesięcy od daty sesji inauguracyjnej nowo wybranej Rady i jest jedynym organem sprawującym kontrolę nad Zarządem.

 

Kadencja III 2019-2023:

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Winiary: Robert Kołaczyk
Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Winiary: Zbigniew Długosz
Członkowie Zarządu Osiedla Winiary: Bartosz Aleksandrowicz
Izabella Hołosyniuk
Michał Urbaniak

Kontakt zbiorowy: zarzad@winiary.poznan.pl