Wybory do Rady Osiedla Winiary – 24.03.2019

Wybory do Rady Osiedla Winiary odbędą się 24 marca 2019 r. w godzinach od 8:00 do 20:00.

Osiedle, podobnie jak cztery lata temu, zostało podzielone na trzy okręgi wyborcze i cztery obwody głosowania.

W pierwszym okręgu, obejmującym Winiary Południowe, do ulicy Szydłowskiej, który zamieszkuje około 5,5 tys. mieszkańców będzie wybieranych 5 radnych osiedlowych. W okręgu drugim, tzw. Winiary Północne, powyżej ul.Szydłowskiej, Bonin + Winiary razem z Trójpolem, w którym zamieszkuje około 7 tys. mieszkańców, wybieranych będzie siedmioro radnych. W okręgu trzecim, obejmującym Osiedle Powstańców Warszawy, zamieszkane przez około 3 tys. ludzi, do wyboru będzie 3 radnych. W porównaniu z jednym dużym okręgiem wyborczym liczącym kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy wyborców, tego rodzaju podział osiedla jest bardziej sprawiedliwy i zapobiega dominacji jednej grupy sąsiedzkiej nad innymi. Takie rozwiązanie znacząco usprawnia także prace komisji wyborczych. Decyzję dotyczącą podziału osiedla Winiary na okręgi wyborcze podjęła Rada Osiedla w dniu 16.07.2018.

Aktualności:

Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych udostępnił oficjalny protokół wyników wyborów do Rady Osiedla Winiary.


Na naszej stronie pojawiły się wyniki wyborów do Rady Osiedla Winiary.


Pojawiły się listy zarejestrowanych kandydatów do Rady Osiedla Winiary. Na 15 miejsc zgłosiło się 20 osób. Lista zgłoszonych kandydatów >>


Uchwałą z dnia 1 marca 2019 r. Miejski Zespół Ds. Wyborów Osiedlowych powołał obwodowe komisje wyborcze Osiedla Winiary. Lista członków komisji znajduje się poniżej, w sekcji załączniki.


Zgłoszenia kandydatów na członków Rad Osiedli przyjmowane były w dniach od 11 do 15 lutego 2019 r. oraz od 18 do 19 lutego 2019 r. w godz. od 8:00 do 15:30 oraz w dniach od 20 do 22 lutego 2019 r. w godz. od 8:00 do 19:00 w Urzędzie Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta: ul. Libelta 16/20 pok. 106 i 107, ul. Gronowa 20 pok. 319 i 321, os. Bohaterów II Wojny Światowej 36A pok. 23, ul. Słowackiego 22 pok. 148, ul. Matejki 50 pok. 219 i 220, na druku zgłoszenia, podpisanym przez co najmniej 10 wyborców zamieszkałych na stałe na terenie danego okręgu wyborczego.
W związku z niezgłoszeniem wymaganej liczby kandydatów do Rady Osiedla Winiary, w okręgu Nr III, Miejski Zespół ds. Wyborów Osiedlowych przedłużył termin zgłaszania kandydatów na radnych do 1 marca 2019 r. do godz. 15:30.


Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługiwało kandydatowi lub jednej z osób popierających kandydata lub osobie upoważnionej pisemnie przez kandydata. Zgłaszając kandydata na radnego, należało podać jego nazwisko i imiona, wiek, miejsce zamieszkania, zawód lub wykształcenie oraz nazwę Osiedla, do którego następuje zgłoszenie kandydata. Kandydować można było tylko w jednym okręgu wyborczym. Do każdego zgłoszenia należało dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do Rady. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać imię, nazwisko, wiek oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata. Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.

Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być podpisane przez co najmniej 10 wyborców, stale zamieszkujących w danym okręgu wyborczym. Wyborca udzielający poparcia kandydatowi składał podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL. Wyborca mógł udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest skuteczne.

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do Rady ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze Osiedla. Nie mają prawa wybierania osoby:

  1. pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;
  2. pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
  3. ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do Rady. Nie mają prawa wybieralności osoby karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.


Załączniki: