Sprawozdanie ze spotkania ws. działki przy ulicy Winiarskiej z dnia 15 lipca 2019 roku

15 lipca 2019 roku odbyła się IV Sesja Rady Osiedla Winiary. W jej trakcie mała miejsce dyskusja poświęcona projektowi zagospodarowania ternu miejskiego przy ul. Winiarskiej, o czym informowaliśmy tutaj. Poniżej przedstawiamy wyciąg z protokołu z sesji dotyczący tej kwestii:

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że temat dotyczy zagospodarowania części działek miejskich o numerach geodezyjnych 20/30/36/67 oraz 20/30/2, na których znajdowały się ogródki działkowe. Zagospodarowanie działek poprzez urządzenie zieleni zadeklarowała firma Constructa Plus, która na działce sąsiedniej prowadzi prace budowlane. Przypomniał, że w ubiegłym roku Rada Osiedla Winiary podjęła uchwałę deklarującą przejęcie działek w zarząd po ich zagospodarowaniu przez firmę Constructa Plus i włączenie do WCRS.

Mimo wcześniejszych rozmów Rady Osiedla z dyrektorem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wiceprezydentem panem Bartoszem Gussem oraz firmą Constructa Plus, realizacja przedsięwzięcia urządzenia terenu napotkała na trudności.

Przewodniczący Rady oddał głos pani Małgorzacie Szukalskiej kierownik Oddziału Dzierżaw Najmu i Użyczeń WGN. Pani Małgorzata Szukalska wyjaśniła, że firma Constructa Plus, w obecnie nie ma tytułu prawnego do omawianego terenu, a mimo to zajęła go z przeznaczeniem na zaplecze budowy, co wykazała wizja wykonana na zgłoszenie mieszkańca z początku czerwca br. Ponadto, bez zgody Miasta, teren działek został ogrodzony poprzez wstawienie paneli w dotychczasowe ogrodzenie. Oznacza to, że z tytułu zajmowania terenu o powierzchni 2 249 m, Miastu należy się czynsz w wysokości 5 698 zł netto miesięcznie. Pani Małgorzata Szukalska poinformowała, że przy założeniu, że firma Constructa Plus będzie wykorzystywała teren na zaplecze przez 18 miesięcy, Miasto uzyska dochód w wysokości ponad 100 000,00 zł. We wcześniejszych rozmowach firma Constructa Plus proponowała, że w zamian za zaplecze budowy przeznaczy 50 000 zł na urządzenie zieleni na omawianym terenie. Aby móc zrealizować ten zamiar i zawrzeć umowę wzajemnie zobowiązującą niezbędny jest projekt zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem po to, aby Miasto mogło oszacować zysk oraz sprawdzić czy nasadzenia zostały wykonane zgodnie z projektem. Do dzisiaj projekt nie został dostarczony.

Odnośnie omawianego terenu rozważane były dwie propozycje:

  1. Firma Constructa Plus zapłaci Miastu czynsz za bezumowne zajęcie terenu i następnie podpisze umowę dzierżawy, tak jak wszystkie inne firmy, które w ten sposób korzystają z terenów miejskich na zaplecze budowy. Następnie po zakończeniu budowy, jeśli firma nadal będzie chciała urządzić zieleń, Miasto użyczy teren na ten cel i nie będzie wnikało jaka to będzie zieleń. Następnie Miasto przekaże teren właściwej jednostce np. Zarządowi Zieleni Miejskiej lub Radzie Osiedla;
  2. Rada Osiedla przejmie teren i wraz z firmą Constructa Plus ustali w jaki sposób ma zostać zagospodarowany zielenią.

Takie jest stanowisko WGN.

Pan Bartosz Aleksandrowicz zapytał, czy przy drugim rozwiązaniu Miasto będzie pobierało opłaty. Pani Małgorzata Szukalska odpowiedziała, że WGN nie naliczy opłat, za wyjątkiem czasu bezumownego korzystania na cele zaplecza budowy do momentu przekazania Radzie Osiedla.

Przewodniczący Rady oddał głos panu Piotrowu Janowiczowi z firmy Constructa Plus. Pan Piotr Janowicz powiedział, że ideą pomysłu zagospodarowania terenu było przeznaczenie na ten cel konkretnej kwoty oraz to, aby jak najwięcej z tej kwoty przeznaczone zostało na zieleń, a nie na opłaty czynszu. Dane, które przedstawiła pani kierownik są dyskusyjne, firma już raz zapłaciła za służebność. Teren jest ogrodzony, ponieważ ogrodzone były ogródki działkowe, które wcześniej tam się znajdowały. Firma Constructa zabezpieczyła dziury w istniejącym ogrodzeniu wstawiając panele natomiast samego terenu należącego do Miasta nie ogradzała, musiała jedynie zamknąć wjazd na budowę. Pani Małgorzata Szukalska powiedziała, że wstawiając panele firma nie miała prawa do korzystania z istniejącego ogrodzenia. Pan Piotr Janowicz powiedział, że jeśli takie jest stanowisko Miasto, postara się tą sprawę wyjaśnić.

Pan Piotr Janowicz powiedział, że firma zebrała oferty na wykonanie kosztorysu i urządzenie terenu, które przewyższają założony budżet. Czy pomysł uda się zrealizować, zależy od Miasta. Jeśli nie będzie zgody WGN lub jeśli teren nie zostanie udostępniony firmie założenie nie zostanie zrealizowane.

Mieszkanka zapytała, co stało się z zielenią, z terenu, który stał się zapleczem budowy. Pan Piotr Janowicz odpowiedział, że przed zajęciem wykonana została inwentaryzacja zieleni z udziałem firmy Floriada pani Małgorzaty Bogusławskiej oraz firmy Garte z Lubonia.

Pan Bartosz Aleksandrowicz zapytał, czy firma zapłaci Miastu za zajmowanie terenu. Pan Piotr Janowicz odpowiedział, że nie do końca zgadza się z wyliczeniami przedstawionymi przez WGN. Constructa Plus już raz zapłaciła za służebność, ponadto w rejonie budowy pracuje inna firma zajmująca się przyłączami, dlatego ta kwestia jest do wyjaśnienia.

Przewodniczący Zarządu zapytał, od jak dawna firma zajmuje omawiane działki. Mieszkanka powiedziała, że od 28 lutego br. kiedy rozpoczęła się inwestycja budowlana na sąsiedniej działce. Pan Piotr Janowicz, powiedział, wydaje mu się że krócej, że należy to sprawdzić.

Pani Małgorzata Szukalska wyjaśniała, że w przedstawionych wyliczeniach nie chodzi o wspomnianą drogę dojazdową udostępnioną na zasadzie służebności. Przedmiotem jest teren fragmentów działek miejskich, na zajęcie których oraz przeznaczenie pod zaplecze budowy nikt nie wyraził zgody. Zgoda jest na przejście i dojazd. Opłaty zostaną naliczone od momentu zgłoszenia czyli od 2 czerwca br., chyba że firma lub mieszkańcy zgłoszą inny termin.

W toku dyskusji pani Małgorzata Szukalska wyjaśniła termin służebności. Służebność oznacza prawo podmiotu, który ją uzyskał do korzystania np. z drogi, ale nie odbiera to prawa do korzystania innym podmiotom. Obdarowany nie może odgrodzić drogi dla innych. Ponadto służebność nakłada na niego obowiązki urządzenia drogi i jej utrzymywania. Droga z przeznaczeniem na służebność nie może być wykorzystywana na teren budowy.

Pan Przemysław Piwecki powiedział, że bezsprzecznym jest płacenie Miastu opłat za korzystane z jego mienia. Zauważył, że w dyskusji pojawił się problem prawny pomiędzy Miastem a firmą Constructa Plus. Zadał pytanie czy WGN zasięgał opinii Nadzoru Budowlanego jeśli ogrodzenie znajduje się częściowo na służebności. Pan Piotr Janowicz wyjaśnił, że działki zostały ogrodzone ze względów bezpieczeństwa.

Pan Piotr Janowicz poinformował, że posiada wyliczenie firmy ogrodniczej, jakie drzewa, krzewy i za ile mogą zostać posadzone na wskazywanym terenie. Pani Małgorzata Szukalska zapytała o kosztorys i wizualizację. Pana Piotr Janowicz odpowiedział, że to kosztuje.

Mieszkaniec powiedział, że 50 000 zł, to mała kwota na zagospodarowanie terenu. Pan Piotr Janowicz odpowiedział, że jego firma na terenie już wykonała prace porządkowe szacowane na kilka tysięcy złotych.

Przewodniczący Rady oddał głos panu Waldemarowi Rembasowi kierownikowi WJPM Oddział Jeżyce, który powiedział, że pomysł na zagospodarowanie terenu po byłych ogródkach działkowych jest korzystny zarówno dla Miasta, które zyska uporządkowane miejsce jak i dla inwestora budynku, którego mieszkańcy będą mieli widok na zieleń. Natomiast bezsprzecznym jest aby jakikolwiek inwestor korzystający z działek miejskich na zaplecze budowlane ponosił koszty zajęcia terenu. Pojawia się pytanie, czy inwestor część kwoty przeznaczonej na zajęcie terenu jako zaplecza budowy może przeznaczyć na jego zagospodarowanie, czy w całości przekaże do Miasta, a Osiedle po zakończonej inwestycji przejmie teren do zagospodarowania. Przewodniczący Rady powiedział, że wówczas Osiedle nie przejmie terenu i pozostawi go Miastu. Pan Waldemar Rembas powiedział, że Przekazanie Osiedlu terenu w obecnym stanie byłoby wielce problematyczne i oznaczałoby scedowanie na Osiedle obowiązków, które w tej chwili posiada WGN, a więc uzyskanie kosztorysu zagospodarowania, podpisanie umowy dzierżawy oraz pobieranie opłat za zaplecze budowy.

Pan Piotr Janowicz powiedział, że koszt projektu zagospodarowania wynosi ok. 10 000 zł. Jest to 1/5 kwoty przeznaczonej na urządzenie terenu. Przyznał, że myślał, że uda się zagospodarować teren bez projektu. Inwestor posługuje się wyliczeniami oferenta bez wizualizacji. Pan Waldemar Rembas powiedział, że te wyliczenina powinny trafić do WGN, wówczas Miasto będzie mogło zawrzeć umowę wzajemnie zobowiązującą.

Pan Bartosz Aleksandrowicz zapytał, czy to co przedstawił inwestor jest niewystarczające. Pani Małgorzata Szukalska powiedziała, że aby Miasto oddało teren musi znać projekt zagospodarowania z lokalizacją i wyceną drzew i krzewów.

Dodała, że na chwilę obecną nie mając kosztorysu tym samym brakiem możliwości zawarcia umowy wzajemnie zobowiązującej WGN ma propozycje:

  1.  WGN obciąży Constructę Plus za bezumowne korzystanie z zaplecza budowy i dąży do zawarcia umowy dzierżawy na czas realizacji inwestycji;
  2.  po zakończeniu inwestycji jeśli Constructa Plus nadal będzie zainteresowana zagospodarowaniem terenu WGN zaproponuje podpisanie umowy użyczenia terenu bez roszczeń Constructy Plus do Miasta za urządzenie nasadzeń na jego zagospodarowanie. Wówczas Constructa Plus nie musi przekazywać projekt i kosztorysu zagospodarowania terenu. Może posadzić zieleń jaką będzie uważała. Po zakończeniu prac WGN zaproponuje przejęcie terenu ZZM lub RO Winiary.

Pan Piotr Janowicz powiedział jakie są możliwości Constructy Plus:

  1.  zapłaci za dotychczasowe korzystanie i za ewentualną różnicę zainwestować w teren;
  2.  może całkowicie wycofać się z terenu pozostawiając go niezagospodarowanym.

Pan Piotr Janowicz powiedział jak on widzi sposób zagospodarowania terenu: zaprasza firmę, która złożyła propozycję zagospodarowania terenu, na miejscu omówiłby w którym miejscu jakie drzewo, jaki krzew mają zostać posadzone w konsultacji z Osiedlem, a firma ogrodnicza dałaby gwarancję nasadzeń.

Pani Małgorzata Szukalska powiedziała, że jest jeszcze jedno rozwiązanie: WGN przekazuje teren Radzie Osiedla, nalicza opłaty za zajęcie terenu do czasu przekazania, i Rada ustala działania w sprawie terenu.

Pan Przemysław Piwecki zapytał czy WGN, z uwagi na fakt że inwestor wkroczył na działkę miejską jest w posiadaniu inwentaryzacji zieleni. Pani kierownik odpowiedziała, że nie.

Pan Waldemar Rembas zapytał panią kierownik czy jeśli teren nie zostałby przekazany Osiedlu przed zakończeniem inwestycji, to w jakim stanie korzystający z niego inwestor na cele budowlane ma obowiązek zwrócić go Miastu. Pani Małgorzata Szukalska odpowiedziała, że inwestorzy są zobowiązani co najmniej do posiania trawy a w najmniejszym stopniu wyrównania i zagrabienia terenu.

Pan Waldemar Rembas zapytał, czy istnieje możliwość, aby po zapłacie kwot za bezumowne korzystanie, następne opłaty przeznaczone zostały na zagospodarowanie terenu. Pani Małgorzata Szukalska przypomniała, że umowa wzajemnie zobowiązująca jest możliwa tylko w przypadku dostarczenia pełnego projektu z kosztorysem. Jeśli umowa zostanie zawarta to ona nie działa wstecz, a więc za dotychczasowe korzystanie zostaną naliczone opłaty.

Pan Waldemar Rembas zaznaczył, że jeśli umowa wzajemnie zobowiązująca zostanie podpisana, biorąc pod uwagę przedstawione stawki jest ona nadal korzystna dla inwestora i dla Miasta.

Pan Piotr Janowicz powiedział, że wycofując się z terenu, kwestię uporządkowania terenu oraz jego zabezpieczenia pozostawia Miastu.

Przewodniczący Rady powiedział, że stanowisko Rady Osiedla Winiary w sprawie jest jasne, Rada Osiedla, zadeklarowała przejęcie terenu po jego zagospodarowaniu.

Pan Bartosz Aleksandrowicz zapytał, czy jeśli doszłoby do porozumienia Miasta z inwestorem ile czasu zajęłoby podpisanie umowy. Pani Małgorzata Szukalska odpowiedziała, że po uzyskaniu kosztorysu z zagospodarowaniem terenu, WGN zwrócił by się o jego zaopiniowanie do merytorycznej jednostki miejskiej w tym przypadku do ZZM, następnie po oszacowaniu korzyści z czynszu dla Miasta podpisana zostałaby umowa. Ile zajęłoby to czasu, nie jest w stanie powiedzieć.

Pan Krzysztof Bielecki zaproponował, aby firma Constructa Plus wycofała się z terenu, a Osiedle porozumiało się co do przyszłości terenu z WGN.

Pan Andrzej Urbanowicz zapytał czy firma Constructa Plus jest w stanie przeznaczyć wspomniane 10 000 zł na projekt co rozwiązywałoby problem. Pan Piotr Janowicz odpowiedział, że porozumie się jeszcze w tej sprawie z panią kierownik.

Pani Małgorzata Szukalska poinformowała, że inwestor nie może grodzić terenu, który nie należy do niego, może grodzić teren inwestycji oraz teren dzierżawiony pod zaplecze budowy po to, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Przewodniczący Zarządu zapytał pana Waldemara Rembasa jakie byłoby stanowisko Wydziału jeśli Osiedle przejęłoby teren teraz. Pan Waldemar Rembas zaznaczył, że przejęcie terenu niezagospodarowanego nie byłoby w żaden sposób korzystne, Osiedle przejęłoby wszystkie dotychczasowe obowiązki WGN związane uzyskaniem projektu, opłat oraz podpisaniem porozumienia z inwestorem.

Pan Krzysztof Bielecki zwrócił uwagę, dlaczego teren będący przedmiotem dyskusji nie został również sprzedany inwestorowi. Pani kierownik wyjaśniła, że w zapisach studium teren przeznaczony jest pod zieleń publiczną.

Pan Bartosz Aleksandrowicz zapytał, czy firma Constructa Plus definitywnie wycofuje się, czy jest jeszcze możliwość porozumienia. Pan Piotr Janowicz powiedział, że skontaktuje się z panią kierownik.

Pan Bartosz Aleksandrowicz zapytał, jak firma widzi przyszłość tego terenu po zakończeniu swojej inwestycji. Pan Piotr Janowicz odpowiedział, że firma odgradza się od działki, wyjaśnia sprawę służebności drogi. Dodał, że nie jest w stanie odpowiedzieć czy wystarczy mu środków na urządzenie terenu obok.

Przewodniczący Rady podsumowując dyskusję zwrócił uwagę, że rozmowy nie doprowadziły do znalezienia wspólnego rozwiązania. Zwrócił się do pani Małgorzaty Szukalskiej i pana Piotra Janowicza z prośbą o znalezienie wspólnego rozwiązania.

Protokołowała: Ewa Szczepańska
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Urząd Miasta Poznania

Włącz powiadomienia o nowych komentarzach
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Krzysztof Bielecki
Radny
4 sierpnia 2019 17:11

Bardzo dziękuję Administratorowi naszej strony www za opublikowanie protokołu obrad Rady Osiedla w dn. 15 lipca 2019 r. Dziękuję też wszystkim mieszkańcom za ich obecność i zabieranie głosu podczas sesji. W uzupełnieniu pozwolę sobie w związku z tym na krótki komentarz. Burzliwy przebieg IV sesji ukazał bowiem, że pojawienie się przy ul. Winiarskiej wielkich inwestycji deweloperskich rodzi i będzie rodziło nadal mnóstwo dalszych, jeszcze większych problemów. Pani Dyr. Małgorzata Szukalska z WGN UMP była niezwykle profesjonalnie i merytorycznie przygotowana do dialogu z deweloperem. Tymczasem Prezes inwestora Constructa Plus sp. z o.o. Pan Piotr Janowicz, przyjął taktykę udawania biedaka, któremu pazerne… Czytaj dalej »