Prezydium Rady Osiedla

Prezydium Rady Osiedla tworzą Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Osiedla. Zgodnie ze Statutem, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch wiceprzewodniczących Rady – bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

Kadencja III 2019-2023:

Przewodniczący Rady Osiedla Winiary: Jan Chudobiecki
Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Winiary: Przemysław Piwecki

Kontakt zbiorowy: prezydium_ro@winiary.poznan.pl